Aktuality

Čím bol významný rok 2019 pre AOP v Čechách a ZPP na Slovensku a čo nás čaká v roku 2020?

V posledných rokoch dochádza v odvetví priameho predaja k významným zmenám nielen z hľadiska rýchleho vývoja moderných technológií, ale aj zásadným zmenám EÚ legislatívy (najmä v oblasti spotrebiteľského zákona / podomový predaj, hromadné žaloby, jednotný digitálny trh a ďalšie) s dopadom na lokálny trh, ale aj zmenám v správaní a požiadavkách zákazníkov - to všetko ovplyvňuje aj činnosť našich asociácií v Čechách aj na Slovensku.

Jasné pravidlá pre priamy predaj, ich kontrola a dodržiavanie a s tým súvisiaca ochrana spotrebiteľa proti nekalým praktikám sú pre asociáciu jednou zo stálych priorít. S našimi členmi sme sa v minulom roku zamerali okrem iného na posilnenie internej i externej komunikácie s cieľom naďalej poskytovať širokej verejnosti informácie o priamom predaji a o garanciu etického správania a podnikania vrátane dodržiavania platnej legislatívy, s ktorým je členstvo spoločnosti v asociáciách spojené.

Spolupráca s európskou asociáciou priameho predaja Seldia a celosvetovou federáciou WFDSA, výmena skúseností, vzdelávanie a ďalšie spoločné aktivity patria aj na rok 2020 k neodmysliteľnej a dôležitej súčasti našej činnosti pre to, aby aj v budúcnosti bol priamy predaj rastúcim moderným predajným kanálom nielen v našich dvoch krajinách.

Čo sa týka priorít na ďalšie obdobie, budeme aj naďalej podporovať svojich členov, obhajovať ich záujmy vrátane ochrany spotrebiteľa, aby sme rozvíjali ponuku kvalitných výrobkov a prispievali k rozvoju našich ekonomík.

Asociácie osobného predaja & Združenie priameho predaja


publikované: 03.02.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia