Priamy predaj

Legislatíva / Zákony

Hlavné právne predpisy týkajúce sa priameho predaja

Číslo Názov predpisu
455/1991 Zb. Živnostenský zákon
513/1991 Zb. Obchodný zákonník
250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa
40/1964 Zb. Občiansky zákonník
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
563/2009 Z. z. Daňový poriadok
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálne úplné znenie uvedených zákonov nájdete na: www.slov-lex.sk

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia