Priamy predaj

Etický kódex

Etický kódex priameho predaja sa týka vzťahu medzi: (a) spoločnosťami priameho predaja a priamymi predajcami na jednej strane a zákazníkmi na strane druhej a (b) a medzi spoločnosťami priameho predaja a priamymi predajcami, medzi priamymi predajcami navzájom a medzi spoločnosťami priameho predaja navzájom. Cieľom Etického kódexu ZPP je dosiahnutie uspokojenia zákazníkov, ochrana priamych predajcov, podpora čestnej súťaže v rámci slobodného podnikania, zlepšovanie všeobecného imidžu priameho predaja na verejnosti, prostredníctvom predaja kvalitných výrobkov zákazníkom, za férových podmienok.

Etický kódex priameho predaja je pravidelne aktualizovaný, aby odrážal vývoj na trhu, napr. rozvoj digitálnych technológií alebo zmeny spotrebiteľských zvyklostí. Prvé európske etické kódexy boli prijaté v roku 1995. Etický kódex Združenia priameho predaja nemá povahu právneho predpisu, ale povinnosti z neho vyplývajúce vyžadujú od členských spoločností a priamych predajcov vysokú úroveň etického chovania, ktoré je s platnými právnymi predpismi zhodné alebo ich presahuje. Spoločnosti a priami predajcovia sú povinní dodržiavať všetky právne predpisy krajiny, v ktorej podnikajú, dodržiavanie Etického kódexu a Stanov ZPP je záväznou podmienkou vzniku a trvania členstva v ZPP.

Stiahnuť PDF

Administrátor Etického kódexu ZPP

Administrátor Etického kódexu ZPP je nezávislá osoba alebo orgán, ktorú ZPP poverilo sledovaním toho, či členské spoločnosti dodržiavajú Etický kódex priameho predaja Združenia priameho predaja a riešením sťažností spotrebiteľov.

Pre spotrebiteľa je etický kódex zárukou seriózneho jednania podľa vopred známych pravidiel a poskytuje mu jednoznačnú možnosť dovolania.

Administrátor Etického kódexu

JUDr. Boris Bohunský
Borec & Bohunský
advokátska kancelária * law office
Kozia 20
811 03 Bratislava
Slovak Republic
Tel./Fax: +421 2 52931029
Email: bohunsky@akborec.sk

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia