Členstvo

Prečo sa stať členom a ako sa zapojiť?

  • Združenie priameho predaja zastrešuje spoločnosti priameho predaja na Slovensku, pomáha viesť odvetvie vpred.
  • Staňte sa členom Združenia priameho predaja, prezentujte sa a podieľajte na našich aktivitách, podporujte s nami informovanosť o hospodárskom význame tohoto odvetvia.
  • Máme sieť kontaktov na skúsených právnikov a nezávislých poradcov s rozsiahlymi skúsenosťami v priamom predaji.
  • Máme Administrátora Etického kódexu, ktorý nám v prípade potreby môže pomôcť s problémami medzi zákazníkmi a priamymi predajcami alebo medzi spoločnosťami.
  • Sme poradný orgán v legislatíve týkajúci sa priameho predaja.
  • Sme aktívnym členom Európskej asociácie priameho predaja Seldia a môžeme tak ovplyvniť legislatívny proces v oblasti priameho predaja i na európskej úrovni. Sme členom celosvetovej federácie asociácií priameho predaja WFDSA a členom Zväzu obchodu SR.
  • Staňte sa súčasťou skupiny významných globálnych spoločností priameho predaja pôsobiacich na našom trhu.

ZPP a jeho logo je zárukou etického chovania a podnikania v súladu s platnou legislatívou.

Žiadosť o členstvo

ZPP si kladie za cieľ podporu záujmov členov so zreteľom na spoločný spôsob predaja.

O členstvo v združení sa môžu uchádzať iba právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré ponúkajú a predávajú svoj tovar a služby spotrebiteľom formou priameho predaja, predovšetkým v domácnostiach a na iných dohodnutých miestach.

Predpokladom členstva je, že uchádzač: (a) trvalo vykonáva svoju obchodnú činnosť v Slovenskej republike predovšetkým formou priameho predaja a ním ponúkaný tovar alebo služby sú označené ochrannou známkou/obchodnou značkou/označením tovaru či služieb, ktoré sám vlastní, alebo môže užívať na základe licencie alebo zastúpenia v Slovenskej republike, (b) svoju obchodnú činnosť vykonáva v súlade so zásadami a normami správania sa, ktoré sú záväzné pre členov združenia a (c) rešpektuje najmä čistotu a korektnosť svojho podnikania vo vzťahu k zákazníkom, svojim predajcom a konkurentom. Čistota podnikania a jednania zahrňuje najmä to, že členovia ani ich predajcovia nepoužívajú nedovolené a nekalé obchodné praktiky, nátlakové predajné postupy a nepoužívajú zakázané aktivity ako sú „pyramídové hry“, systémy „lietadlo“, „snehová guľa“ a iné podvodné systémy.

Členovia sa zaväzujú k bezpodmienečnému dodržiavaniu stanov ZPP a k dodržiavaniu jeho Etického kódexu.

Uchádzač o členstvo, ktorý podal písomnú žiadosť, zloží do 10 dní po vyrozumení o prijatí stanovený členský príspevok.
Uchádzač o členstvo, ktorého žiadosť prijalo predstavenstvo združenia, sa dňom zaplatenia členského príspevku stáva čakateľom na členstvo v združení.
Čakateľ je v priebehu ročnej skúšobnej lehoty oprávnený vystupovať voči tretím osobám ako člen združenia a vzťahujú sa na neho primerané práva a povinnosti člena združenia, s výnimkou hlasovacích práv a práva navrhovať svojich kandidátov.
V obchodnom styku sú členovia povinní dbať na priamosť, korektnosť voči spotrebiteľom, ostatným konkurentom a svojím externým spolupracovníkom.

Pre viac informácií nás kontaktujte na: zpp@zpp.sk

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia