Aktuality

Vzdelávanie mladých podnikateľov

Ako nový pilier podnikateľského vzdelávania mládeže v celej Európe boli identifikované zručnosti a to v reakcii na problematiku nesúladu medzi vysokou mierou nezamestnanosti a zručnosťami mladých ľudí.

Spoločnosť DG GROW zverejnila svoju správu o stratégiách podnikania s dopadom na oblasť vzdelávania a na opatrenia konkurencieschopnej ekonomiky EÚ. Útvary Komisie komplexne mapovali situáciu a získali dôležité poznatky z krajín EÚ. Záver vyplývajúci z tejto správy je, že vzdelávanie v oblasti podnikania všeobecne funguje. Potvrdilo sa, že u študentov, ktorí sa priebežne podieľajú na podnikateľských aktivitách, je viac pravdepodobné, že začnú sami podnikať a ich spoločnosti sú následne viac inovatívne a konkurencieschopné. Študenti, ktorí sa zapájajú do podnikateľského vzdelávania, sú vystavení menšiemu riziku, že budú nezamestnaní a získavajú lepšie pracovné miesta. Zároveň sa učia rozvíjať mäkké zručnosti ako je tímová práca, iniciatíva, zodpovednosť a pod. Pozitívny vplyv sa preto neobmedzuje len na študentov, ale tiež prospieva ekonomike a spoločnosti ako celku.

Seldia (Európska asociácia priameho predaja) aktívne podporuje podnikateľské vzdelávanie prostredníctvom "Women Entrepreneurship Platform" (Podnikateľská platforma žien).


publikované: 05.04.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia