Aktuality

Z výročnej správy SELDIA

SELDIA (Európska asociácia priameho predaja) vo výročnej správe za obdobie 2013-2014 zhrnula svoju činnosť a informuje o plánoch a cieľoch pre rok 2015. Predseda predstavenstva Magnus Brännström zdôrazňuje: "SELDIA podniká významné kroky na zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti priameho predaja v Európe." Jedným z hlavných cieľov SELDIA pre obdobie 2014-2015 je podpora činnosti jednotlivých národných asociácií a spolupráca s európskymi inštitúciami pri vytváraní priaznivého podnikateľského a obchodného prostredia v najlepšom záujme členských asociácií a firiem.

Štatistické dáta hovoria o raste priameho predaja v Európe a to už piaty rok po sebe. Celkový predaj v Európskej únii v roku 2013 sa zvýšil o 4% z 18 mld. € v roku 2012 na 18,7 mld. € v roku 2013. Napríklad Holandsko zaznamenalo rast o 8%, Veľká Británia o 6,7%. Bulharsko, Belgicko a pobaltské štáty vykazujú rast cez 5%. Veľké trhy si vedú dobre. Francúzsko, Nemecko aj Poľsko rastú o viac ako 4%. Prieskum v EÚ ukazuje, že približne 65% priameho predaja prebieha formou individuálnych stretnutí priameho predajcu a jeho zákazníka (person to person) a 35% na tzv. skupinových prezentáciách (party plan).

V Európskej únii sa priamym predajom zaoberá cez 5,1 milióna nezávislých priamych predajcov. Zamestnancov spoločností priameho predaja je cca 200 000. Väčšinu osôb pôsobiacich v sektore priameho predaja tvoria nezávislí podnikatelia.

Možnosť kombinácie profesionálnej činnosti a vedľajšieho zárobku s rodinnými povinnosťami je jedným z dôvodov, prečo 78% priamych predajcov sú ženy. Ďalším dôvodom pre angažovanosť žien v tomto sektore je produktový mix blízky ženám, ako je kozmetika, výrobky osobnej starostlivosti a starostlivosti o domácnosť a tiež potravinové doplnky. V každom prípade umožňuje priamy predaj ženám podieľať sa na ekonomickom živote a byť nezávislé.

Priamy predaj musí dodržiavať zákony a prísne etické štandardy.
Okrem dodržiavania zákonov musia spoločnosti a distribútori priameho predaja dodržiavať aj kódexy správneho správania či etické kódexy, ktorých cieľom je ešte vyššia ochrana spotrebiteľa. Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA) vypracovala vzorový kódex, z ktorého vychádzajú kódexy v krajinách po celom svete. SELDIA tiež prijala tento svetový kódex ako východisko pre kódex európsky.

Viac ako tretinu predaja tvorí kozmetika a produkty osobnej starostlivosti
Najväčší podiel predaja tvorí kozmetika a produkty osobnej starostlivosti (36%), nasledujú výrobky zdravého životného štýlu (20%), domáce potreby (11%), potreby pre domácich majstrov (9%), oblečenie a módne doplnky (7%). Výrazný vzostup, o 3% trhového podielu oproti roku 2012, zaznamenala kategória výrobkov zdravého životného štýlu. Má sa za to, že tento trend bude v roku 2015 a v nasledujúcich rokoch pokračovať.

K hlavným trendom priameho predaja patria:

  • stabilný rast na rozvinutých trhoch
  • zameranie na etické obchodovanie
  • významný trhový podiel kozmetiky a domácich potrieb
  • vysoká účasť žien
  • a v neposlednom rade, internet
Internet umožňuje distribútorom vybavovať objednávky online, čo obmedzuje administratívnu záťaž, urýchľuje proces distribúcie a znižuje náklady. Distribútori a zákazníci tiež môžu vďaka internetu udržiavať styky aj bez nutnosti osobného stretnutia. Distribútori si zakladajú blogy a stránky na sociálnych médiách a využívajú elektronickú poštu. Zákazníci majú online prístup k dokumentácii produktov a služieb, následne podávajú elektronicky objednávky. Napriek tejto konvergencii fyzickej a elektronickej komunikácie zostávajú hlavnými kritériami priameho predaja bezpochyby aj naďalej osobný vzťah predajcu a jeho zákazníka a prezentácia produktov a služieb mimo stálej obchodnej prevádzky.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: www.seldia.eu


publikované: 10.01.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia