Aktuality

Aktualizácia Etického kódexu ZPP

V nadväznosti na pokyn európskej asociácie priameho predaja Seldia, ktorou je Združenie priameho predaja členom, sme v novembri 2021 prijali aktualizované znenie Etického kódexu v súlade s legislatívou SR, aby sme tak zaistili, že vzťahy medzi členskými spoločnosťami, priamymi predajcami a spotrebiteľmi budú aj naďalej založené na dôvere a poctivosti.

Členské spoločnosti ZPP zohľadnia národné zmeny Etického kódexu vo svojich materiáloch a v praxi do 30. júna 2022.

Členské spoločnosti tiež prijmú ďalšie nevyhnutné opatrenia smerujúce k tomu, aby všetky formy reklamných a marketingových oznámení (oi na digitálnych médiách a sociálnych sieťach) boli v súlade s platnými zákonmi a týmto Kódexom.

Etický kódex je aktualizovaný pravidelne tak, aby odrážal vývoj trhu, zmeny spotrebiteľských zvyklostí vrátane rozvoja digitálnych technológií a podobne. Aby mohol kódex riadne fungovať, má nielen svoju deklaratívnu stránku, ale obsahuje aj kontrolné a sankčné opatrenia pre prípad jeho porušovania. Odvetvie a členské spoločnosti a samozrejme spotrebitelia tak majú k dispozícii účinný nástroj samoregulácie, ktorý okrem legislatívy tiež výrazne prispieva k čistote podnikateľského prostredia. Neoddeliteľnou súčasťou kódexu je inštitút Administrátora Etického kódexu.

Každý člen ZPP sa zaväzuje dodržiavať a propagovať Etický kódex ako podmienku vzniku a trvania členstva, rovnako tak sa zaväzuje propagovať svoje členstvo v ZPP.

Aktualizované znenie Etického kódexu nájdete na webových stránkach ZPP: www.zpp.sk/page/priamy-predaj/eticky-kodex


publikované: 22.12.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia