Aktuality

Režim zákazu vychádzania a prevádzkový režim od 3.5.2021 Zrušenie vyhradeného času na nákupy seniorov

Aktualizácia stupňov rizikovosti okresov pre opatrenia v rámci Covid - automatu, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 225 z 28. apríla 2021. Rozdelenie okresov do jednotlivých stupňov je účinné od 3. mája 2021.

Uznesenie vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k režimu zákazu vychádzania od 3. mája 2021 a Vyhlášku ÚVZ č. 199/2021 V.v. k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí v zmysle ktorých došlo k nasledovným zmenám:

 1. Zmeny týkajúce sa zákazu vychádzania s účinnosťou od 3. mája 2021 do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, t.j. do 28. mája 2021. V rámci mapy rizikových okresov sa aktuálne nenachádza žiadny okres v IV. stupni. Režim zákazu vychádzania spolu s výnimkami je v Uznesení vlády č. 229 nastavený pre okresy v III. stupni rizikovosti (časť B1) a osobitne pre okresy v I. a II. stupni rizikovosti, a to nasledovne:

  • Pre okresy zaradené do III. rizikového stupňa od 3.5.2021 aj naďalej platí zákaz vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod nasledujúceho dňa s dovolenými výnimkami (časť B1 uznesenia vlády). Pre účely cesty do predajne potravín platí aj naďalej výnimka zo zákazu vychádzania v čase od 5:00 do 21:00 hod.

  • Pre okresy zaradené do I. a II. rizikového stupňa od 3.5.2021

   • v čase od 01.00 hod do 21.00 hod. nebude platiť zákaz vychádzania.
   • v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa bude platiť zákaz vychádzania aj s výnimkami, uvedenými v časti B2. uznesenia vlády

   To znamená, že v čase od 01.00 hod. do 21.00 hod. sa ľudia môžu voľne pohybovať aj bez testu. To znamená, že test nie je potrebný napr. na cestu na hromadné podujatie, na cestu za účelom nákupu potravín zákazníci aj naďalej nemusia mať test, ale vzhľadom na uvedený obmedzený čas, môžu nakupovať aj naďalej len do 21.00 hod. Upozorňujeme, že na vstup do predajní naďalej platí osobitný režim s obmedzeniami podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 199/2021 V.v. v zmysle bodu 2 tejto informácie.

  Čo sa týka zamestnancov, v čase od 01.00 hod. do 21.00 hod. na cestu do a zo zamestnania nepotrebujú žiadny test v rámci okresov v I. a II. stupni. Predpokladáme, že uvedené uvoľnenie sa premietne aj do podmienok vstupu do administratívnych budov a pracovísk, avšak avizovaná nová vyhláška ÚVZ týkajúca sa obmedzení vstupu do interiérov zariadení a do priestorov zamestnávateľa zatiaľ nebola vydaná.

 2. bZmeny týkajúce sa hygienických opatrení a obmedzenia prevádzkového charakteru s účinnosťou od 3. mája 2021 (osobitne zrušenie seniorských hodín od 9. mája 2021)

  Od 9. mája 2021 sa v zmysle Vyhlášky ÚVZ č. 199/2021 V.v. ruší čas vyhradený pre seniorov a osoby zdravotne postihnuté do všetkých druhov predajní v rozpätí od 9:00 hod. do 11:00 hod. To znamená, že aj v uvedenom časovom rozpätí bude možné umožniť nákupy všetkým zákazníkom.

Ostatné hygienické opatrenia a obmedzenia prevádzkového charakteru ostávajú v platnosti (respirátory, hygiena na vstupe, 1 zákazník na 15m2, 2-metrové odstupy). Uvedené platí, pokiaľ regionálny UVZ neprijme prísnejší režim, o čom Vás budeme i naďalej informovať.

Tak isto aj pre hromadné podujatia konané zo zákona (najmä predstavenstvá, zhromaždenia delegátov) platí aj naďalej výnimka zo zákazu pri dodržaní stanovených hygienických opatrení. Negatívny test nie starší ako 7 dní musia mať účastníci len v okresoch zaradených do III. rizikového stupňa. Účastníci musia mať v interiéri respirátor.

Informáciu vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR.
Zdroj: Zväz obchodu SR, Úrad vlády SR, ÚVZ SR


publikované: 03.05.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia