Aktuality

Uznesenie Vlády SR a nové Vyhlášky ÚVZ - režim od 19. 4. 2021

V piatok 16. 4.2 021 podvečer bolo zverejnené uznesenie Vlády č. 203 a nové Vyhlášky ÚVZ SR k režimu platnému od pondelka 19. 4. 021.

  1. Uznesenie Vlády SR č. 203/2021 k obmedzeniam pohybu a iným súvisiacim opatreniam od 19. 4. do 28. 4. 2021
  2. Vyhlášku č. 186 ÚVZ SR zo dňa 16. 4. 2021, ktorá upravuje obmedzenia týkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 19. 4. 2021
  3. Vyhlášku č. 187 ÚVZ SR zo dňa 16. 4. 2021, ktorá upravuje obmedzenia vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa s účinnosťou od 19.4.2021

Z hľadiska obsahu prijatých opatrení sa od 19. 4. 2021 v rámci tzv. Covid automatu prechádza na miernejšie obmedzenia, pričom platia nasledovné základné pravidlá:

  1. Hygienické opatrenia a obmedzenia prevádzkového charakteru naďalej ostávajú v platnosti (respirátory, hygiena na vstupe, seniori, 1 zákazník na 15 m2 a 2-metrové odstupy) V nadväznosti na rozsiahlejšie otvorenie obchodov a služieb sa ruší odmedzenie týkajúce sa predaja nepotravinového sortimentu. Na cestu a vstup zákazníka do predajne potravín nie je stanovená povinnosť preukazovať sa negatívnym testom (povinnosť platí iba pre prevádzky ponúkajúce iný tovar ako sú nevyhnutné životné potreby, tzn. predajne obuvi, odevov atď.). Počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 zákazník na 15 m2 súčtu všetkých prevádzok.
  2. Zákaz vychádzania po 20:00 hod. aj vo vzťahu k ceste do obchodu platí naďalej (povolený časový rámec od 5:00 hod. do 20:00 hod.)
  3. Povinnosť preukazovania sa negatívnym výsledkom testu pri ceste do zamestnania je naďalej viazaná na stupeň rizikovosti okresu (pre III. a IV. stupeň platí 7-dňový interval, pre II. stupeň platí 14- dňový interval a pre I. stupeň platí 21-dňový interval). Táto povinnosť je však alternovaná preukázaním sa dokladom o očkovaní mRNA vakcínou (Pfizer a Moderna) po 14 dňoch od druhej dávky a vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) po 4 týždňoch od prvej dávky. Uvedené pravidlo je časovo modifikované v prípade prekonania Covid 19 v zmysle bodu B1 priloženého uznesenia vlády.
  4. Ruší sa povinnosť vykonávania práce z domu (tzv. home office), ak to povaha práce umožňuje a v tej súvislosti sa rušia aj povinnosti zamestnancov súvisiace s preukazovaním sa potvrdením zamestnávateľa s uvedením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Vykonávanie práce z domu tak ostáva v rovine odporúčania na základe zváženia pomerov na pracovisku zo strany zamestnávateľov.
  5. Pre hromadné podujatia konané zo zákona (najmä zhromaždenia delegátov, valné zhromaždenia, predstavenstvá) platí aj naďalej výnimka zo zákazu pri dodržaní stanovených hygienických opatrení. Cesta na hromadné podujatie a späť je účastníkom umožnená iba preukázaním sa negatívnym testom na Covid-19 nie starším ako 7 dní (resp. alternatíva v prípade zaočkovania, ako je uvedené v bode 3). Účastníci musia mať v interiéri respirátor.
  6. Podmienky zákazu vstupu do administratívnych budov a pracovísk ostávajú v platnosti. Interval povinného testovania je naďalej stanovený podľa stupňa rizikovosti okresu s alternatívou v prípade začkovania v zmysle bodu 3. Zároveň dávame do pozornosti aj viaceré rozhodnutia regionálnych ÚVZ o zrušení vybraných opatrení, ktoré sú zverejnené vo vestníku Úradu vlády SR na www.minv.sk.

Predpisy obsahujú veľké množstvo výnimiek a rôznych špecifík, no vzhľadom na časovú tieseň sa výkladovo obmedzujeme iba na základné pravidlá týkajúce sa prevádzkovej činnosti.

Túto informáciu vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR.

Zdroj: Zväz obchodu SR, ÚVZ SR, MV SR


publikované: 20.04.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia