Aktuality

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 3. 3. 2021 nasledovné vyhlášky

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 3. 3. 2021 nasledovné vyhlášky, účinné od 8. marca 2021


VYHLÁŠKY ÚVZ zo dňa 3.marca 2021.pdf

► Vyhláška č. 97/2021 zo dňa 3. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19 - účinná od 8. marca 2021

→ predmetnou vyhláškou bola vypustená možnosť osoby pozitívnej na Covid-19 (v izolácii), alebo osoby v karanténe opustiť miesto izolácie alebo karantény, za účelom nákupu nevyhnutných životných potrieb, t.j. takáto osoba nemôže vstúpiť do obchodnej prevádzky.

► Vyhláška č. 98/2021 zo dňa 3. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí, účinná od 8. marca 2021

→ v rámci predmetnej vyhlášky došlo k zmene v tom zmysle, že v rámci nákupných hodín pre seniorov v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. môžu nakupovať aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia s tým, že sa musia preukázať preukazom o tejto skutočnosti.

Ostatné záležitosti týkajúce sa subjektov ZO SR, o ktorých sme Vás informovali včera 3.3.2021 zostávajú nezmenené. Pre úplnosť ich v nadväznosti na prijaté vyhlášky opätovne posielame:

1/ OBMEDZENIE PREVÁDZOK - OD 8. MARCA 2021: Vo všetkých prevádzkach aj obchodných domoch aj naďalej platia doteraz nastavené opatrenia, týkajúce sa dodržiavania hygienických opatrení, vrátane vyhradeného nákupného času pre seniorov v pondelok až piatok v potravinách a drogériách v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod., ku ktorým pribudli aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia, ako aj vrátane 2-metrových rozostupov a rozsahu 15 štvorcových metrov na 1 osobu)., pokiaľ príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva neprijme prísnejšie opatrenia.

2/ HROMADNÉ PODUJATIA – schôdze zo zákona - OD 8. MARCA 2021: V zmysle bodu 5., časti B1 Uznesenia vlády SR č. 123 z 28. februára 2021 ako aj v zmysle Vyhlášky ÚVZ č. 98/2021 do výnimky zo zákazu vychádzania patria schôdze zo zákona, t.j. zhromaždenia delegátov, členské schôdze, predstavenstvá, valné zhromaždenia , schôdze kontrolných komisií sa môžu aj naďalej konať bez obmedzenia počtu osôb, ale za predpokladu dodržania doteraz platných hygienických opatrení.

V zmysle nového Uznesenia vlády SR č. 123/2021 platí od 3.3.2021 ďalšie opatrenie, a to, že v prípade konania akéhokoľvek hromadného podujatia, teda aj schôdzí zo zákona, musia sa zúčastnené osoby preukázať: a/ negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, alebo b/ dokladom nie starším ako 3 mesiace, že prekonali ochorenie Covid-19 alebo c/ dokladom o zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo d/ dokladom, že zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19.

► Vyhláška č. 99/2021 zo dňa 3. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

→ vyhláška ustanovila povinnosť nosiť respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 (certifikované respirátory označené EN149 trieda FFP2 alebo FFP3), okrem niektorých výnimiek, nasledovne:

• s účinnosťou od 8. marca 2021 – na verejnosti v priestoroch obchodných prevádzok a prostriedkoch verejnej dopravy. Týka sa to zákazníkov aj zamestnancov obchodných prevádzok, s výnimkou zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám

• s účinnosťou od 15. marca 2021 – v priestoroch všetkých interiérov

Zdroj: Legislatívno-právna sekcia ZO SR


publikované: 05.03.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia