Aktuality

Aktualizované znenie Etického kódexu Združenia priameho predaja

S ohľadom na dynamicky sa rozvíjajúci sektor priameho predaja vo svete a na rastúci význam ochrany spotrebiteľov odporučila všetkým svojim členom Európska asociácia priameho predaja Seldia aktualizáciu svojich Etických kódexov. Etický kódex združenia priameho predaja bol aktualizovaný v súlade s legislatívou Slovenské republiky a bol prijatý všetkými členskými firmami.

Etický kódex ZPP nemá povahu právneho predpisu, ale povinnosti z neho vyplývajúce vyžadujú od členských firiem a priamych predajcov vysokú úroveň etického správania, ktorá je s platnými právnymi predpismi zhodná alebo je vyššia. Dodržiavanie Etického kódexu je záväznou podmienkou vzniku a trvania členstva v ZPP.

Dohľad nad uplatňovaním a dodržiavaním kódexu v praxi má Správca Etického kódexu, nezávislý právnik, ktorý dohliada na jeho dodržiavanie, pomáha pri jeho uplatňovaní a pri riešení prípadných sporov. V takýchto prípadoch sa na neho spotrebitelia môžu obracať bezplatne.

Nový Etický kódex je dôležitým krokom k zvýšeniu významu samoregulácie odvetvia priameho predaja ako v medzinárodnom meradle, tak aj v slovenskom. Jeho nové znenie je zverejnené na internetovej stránke ZPP.


publikované: 25.05.2016

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia